กฎการใช้งานห้องสมุด

กฎการให้บริการห้องสมุด

 • แลกบัตรผู้มาติดต่อราชการที่ รปภ. เพื่อขอใช้ห้องสมุด
 • ลงทะเบียนชื่อผู้เข้าใช้ห้องสมุด (เนื่องจากห้องสมุดจะต้องทำการเก็บสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด)
 • ห้องสมุดเปิดให้บริการ 8:30 – 16:30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)
 • การยืมหนังสือ / CD และค่าปรับ

 • หนังสืออ้างอิง (เลขหมวดขึ้นต้นด้วย อ./Ref) ยืมได้ครั้งละ 2 เล่มระยะเวลายืม 1 วันทำการต่ออายุการยืมไม่ได้ ค่าปรับ 20 บาท/เล่ม/วัน
 • หนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 3 เล่มระยะเวลายืม 5 วันทำการ ต่ออายุได้ 1 ครั้ง  ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
 • วารสารทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม 3 วันทำการ ต่ออายุไม่ได้ ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
 • CD-ROM ยืมได้ 2 แผ่น 5 วันทำการ ต่ออายุได้ 1 ครั้ง  ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
 • การยืมหนังสือ / CD และค่าปรับ

  เจ้าหน้าที่ สผ. : ใช้ บัตรสมาชิก / บัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ในการยืม

  บุคคลทั่วไป : สามารถทำบัตรสมาชิกเพื่อใช้ยืมได้ โดยการสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือ ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ ในการยืม (กรณีที่ไม่ได้ทำบัตรสมาชิก)

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6532