Contact

ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ ห้องสมุด สผ.

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ตึกหน้าของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2265 6532

โทรสาร : 0 2265 6531