วารสารจากหน่วยงานอื่น

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (2/2562)

วารสารที่สนับสนุนการจัดทำโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 114

ประจำเดือน เมษายน – มีนาคม 2562

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 238 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
PTIT Focus : Special Annual Issue 2

Special Annual Issue 2018

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Petroleum of Thailand (PTIT)


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 98

ปีที่ 14 ฉบับที่ 98

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับท

ปีที่ 68 ฉบับที่ 211 กันยายน 2562

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมก

ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 180

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
2019 World Population Data Sheet

PRB's 2019 World Population Data Sheet

PRB : prb.org/wordpopdata


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 43 ฉบับที่ 8

ปีที่ 43 ฉบับที่ 863

เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิกรสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 43 ฉบับที่ 8

ปีที่ 43 ฉบับที่ 859

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิกรสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.reo12.mnre.go.th


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ความรู้คือประทีป ฉบับที่ 3/62

ฉบับที่ 3 / 62

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าว กรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับท

ปีที่ 15 ฉบับที่ 179

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Kellogg Vol. 27 Issue 1

Fall / Winter 2019 Vol. 27 Issue 1

Kellogg School of Management at Northwestern University


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กร

สิงหาคม 2562

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 63

ฉบับที่ 63 เดือนพฤศจิกายน 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 457

ปีที่ 39 ฉบับที่ 457

ประจำเดือนตุลาคม 2562

สำนักงานบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปฏิรูปการเมือง – กระจายอำนาจ

November 2019

Institute of Public Policy Studies Newsletter

สถาบันนโยบายศึกษา


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
The Chang Won Times November 15, 20

November 15, 2019

Monthly Newspaper by Changwon City, Korea No.112


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รักษ์พลังงาน 16 | 152 ธ.ค. 2562

ฉบับที่ 16 | 152 ธันวาคม 2562

The Energy Saving News

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บ

กรกฎามคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรท

กรกฎาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สารสภาวิศวกร ปี 2562 ฉบับที่ 1

ปี 2562 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาม - กันยายน 2562

สภาวิศวกร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 158 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 158 พฤศจิกายน 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
KEI Evironment Forum Vol. 3 No. 3

Vol. 3 No. 3

Korea Environment Institute


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 876 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 875 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รัฐสภาสาร ปีที่ 67 ฉบับที่ 3

ปีที่ 67 ฉบับที่ 3

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รัฐสภาสาร ปีที่ 67 ฉบับที่ 1

ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวกุ้ง ปีที่ 31 ฉบับที่ 375

ปีที่ 31 ฉบับที่ 375 เดือนตุลาคม 2562

วารสารเครือเจริญโภคภัณฑ์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Thailand Tourism Confidence Index 2

2019/3 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง Vol.

ฉบับที่ 53 ปี 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Asean Watch ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

โครงการจับตาอาเซียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ทำเนียบโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปี 25

ทำเนียบโรงเรียนเพียงหลวง

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2562

กองหนึ่งใจ…เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 237 ประจำเดือนตุลาคม 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
คู่มือแนวทางเฝ้าระวังทางสังคมในชุมช

มิถุนายน 2562

กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562

คณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Songklanakarin Journal of Science a

Vol. 41 No. 4 July - August 2019

Research and Development Office, Prince of Songkla University, Thailand


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี

ปี 2562

ศาลรัฐธรรมนูญ


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 875

เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
คิด Creative Thailand พฤศจิกายน 256

พฤศจิกายน 2562 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) (CEA)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ลูกโลกสีเขียว ปีที่ 14 ฉบับที่ 55

ปีที่ 14 ฉบับที่ 55

เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

สถาบันลูกโลกสีเขียว สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Asian Environment Technology : Vol.

Volum 23 Issue 4 October / November 2019

Environmental Technology Plubication


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปฏิรูปการเมือง – กระจายอำนาจ

October 2019

Institute of Public Policy Studies Newsletter

สถาบันนโยบายศึกษา


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Excise Newsletter : Issue 09, Septe

ฉบับที่ 9 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิตร ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 ศาลรัฐธรรมนูญ

2561

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสาร น้ำ ปีที่ 40 ฉบับที่ 5

ปีที่ 40 ฉบับที่ 5

เดือน กันยายน - ตุลาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เติบโต ท้าทาย เป้าหมายสัมฤทธิ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Office of the Nation Water Resources 2nd


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
The Chang Won Times October 15, 201

October 15, 2019

Monthly Newspaper by Changwon City, Korea No.111


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รักษ์พลังงาน 16 | 151 พ.ย. 2562

ฉบับที่ 16 | 151 พฤศจิกายน 2562

The Energy Saving News

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รักษ์พลังงาน 16 | 150 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 16 | 150 พฤศจิกายน 2562

The Energy Saving News

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รักษ์พลังงาน 16 | 149 ก.ย. 2562

ฉบับที่ 16 | 149 กันยายน 2562

The Energy Saving News

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
OREGON STATE ENGINEERING FALL 2019

FALL 2019

The Magazine of the Oregon state University Alumni Association

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ผู้ตรวจการแผ่นดินออมบุดสแมน ปีที่ 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 66

ประจำเดือน กันยายน 2562

ผู้ตรวจการแผ่นดินออมบุดสแมน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI QUARTERLY REVIEW VOL.34 NO.2

VOL.34 NO.2

JUNE 2019

THAILAND DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 113

ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐานจังหวัดประจวบค

รายงานวิชาการ ฉบับที่ กทธ 11/2562

พื้นที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานการวิจัย

ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 8

ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ก.พ.ค. News ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

มิถุนายน - กันยายน 2562

คณะกรรมการระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะก

ปี 2561

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 56 ฉบั

ปีที่ 56 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สานพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 110

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110

เดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ธรรมะจากธรรมาสน์ เล่ม 5

เล่ม 5

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Fish for the People Vol. 17 No. 2 :

Volum 17 Number 2: 2019

A Special Publication for the Promotion of Sustainable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region

Southeast Asian Fisheries Development Center

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
กรมทรัพยากรธรณี ปีที่ 13 ไตรมาสที่

ปีที่ 13 ไตรมาสที่ 04

ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 157 ตุลาคม 2562

ฉบับที่ 157 ตุลาคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 156 กันยายน 2562

ฉบับที่ 156 กันยายน 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
คิด Creative Thailand ตุลาคม 2562

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2562

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) (CEA)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ไทยคู่ฟ้า กรกฎาคม – กันยายน 2

ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ประชาคมวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 146

ปีที่ 24 ฉบับที่ 146

กรกฎาคม - กันยายน 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและนวตกรรม (สกสว.)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Excise Newsletter ISSUE 08 AUGUST 2

ISSUE 08 AUGUST 2019

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 ศูนย์พันธุวิศวกร

ปี 2561

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotech)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ASEAN’s leadership in forest

2019

Supporting the Bonn Challenge and the New York Declaration on Forests: Workshop summary report

IUCN (International Union for Conservation of Nature)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานหมู่บ้านชนบทไทย ปี 2562

ปี 2562

จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562

โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2562

ปี 2562

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562

คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารกำลังใจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Chulabhorn Research Institute Vol.2

Vol.29 No.3

July 2019

Chulabhorn Research Institute

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
SEAFDEC NEWSLETTER VOL.42 NUMBER 2

VOLUME 42 NUMBER 2

Apirl - June 2019

Southeast Asian Fisheries Development Center

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รักษ์พลังงาน 16 | 148 สิงหาคม 2562

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รัฐสภาสาร ปีที่ 67 ฉบับที่ 4

ปีที่ 67 ฉบับที่ 4

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมก

ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 874

เดือนสิงหาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 873

เดือนกรกฎาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 872

เดือนมิถุนายน 2562

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 236

ประจำเดือนกันยายน 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2560 องค์การอุตสาหกรร

ปี 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงบประมาณ

ปี 2561

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ฟ้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จุลสารเพชรเจียระไน ปีที่ 18 ฉบับที่

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวกุ้ง ปีที่ 31 ฉบับที่ 374

ปีที่ 31 ฉบับที่ 374

เดือนกันยายน 2562

วารสเครือเจริญโภคภัณฑ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

กรกฎาคม - กันยายน 2562

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยบางเขน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
EGAT ปีที่ 23 ฉบับที่ 3

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3

July - Deptember 2019

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Public Service Design

โครงการออกแบบคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Toolkits)

เพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ

(Public Service Design and Service Excellence)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
GHB REIC ปีที่ 3 ฉบับที่ 9

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ก.ค. - ก.ย. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานกิจการยุ

ปี 2561

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ Vol.Sept

Vol.September, 2019

สถาบันนโยบายการศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 454

ปีที่ 39 ฉบับที่ 454

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมก

ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2560 องค์การอุตสาหกรร

ปี 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ฟ้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (อบก.)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
คิด Creative Thailand พฤษภาคม 2562

ปีที่ 10 ฉบับที่ 8

พฤษภาคม 2562

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องการมหาชน) (CEA)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ความรู้คือประทีป ฉบับที่ 2/62

ฉบับที่ 2/62

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวปิดทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 59

เดือนมิถุนายน 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ไทยคู่ฟ้า ฉบับเดือนเมษายน – ม

วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวเคหะ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

การเคหะแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Excise Newsletter ISSUE 07 JULY 201

ISSUE 07 JULY 2019

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระดับภ

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมอุทยานแห่งชาต

รายงานประจำปี 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 35 ฉบับ

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2562)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
คู่มือตัวชี้วัดความสามรถในการแข่งขั

Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ผลกระทบของโลหะหนักในพื้นที่อุตสาหกร

กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัดของประเทศไทย

โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษข

กุมภาพันธ์ 2561

โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปรอทในปลาในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเ

กุมภาพันธ์ 2561

โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษ

พฤศจิกายน 2560

โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สารสายใจไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562

มูลนิธิสายใจไทย

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Oregon Stater : Fall 2019

Fall 2019

The Magazine of the Oregon state University Alumni Association

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI Neswletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 498

ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปฏิรูปการเมือง – กระจายอำนาจ

September 2019

Institute of Public Policy Studies Newsletter

สถาบันนโยบายศึกษา

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จุลสารเพชรเจียระไน ปีที่ 18 ฉบับที่

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานบริหารหน

PDMO Annual Report 2018

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข้อมูลสถิติ 2561 อุทยานแห่งชาติ สัต

Statistical Data 2018 National Parks, Wildlife and Plant

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
PRD Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 259

ปีที่ 25 ฉบับที่ 259

กรกฎาคม - กันยายน 2562

กรมประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวกุ้ง ปีที่ 31 ฉบับที่ 373

ปีที่ 31 ฉบับที่ 373 เดือนสิงหาคม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Group

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 177

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีท

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 113

ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
NIDA News ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2562

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2562

มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 10 ฉบับ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 / 2562

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รักษ์พลังงาน 15 | 147 ก.ค. 62

ฉบับที่ 15 | 147 กรกฎาคม 2562

The Energy Saving News

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 7

ปีที่ 18 ฉบับที่ 7

กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสาร กระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เ

ปีที่ 12 เล่มที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE A

Vol.41 No.3

May - June 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 50

ปีที่ 15 ฉบับที่ 50

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 497

ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 455

ปีที่ 39 ฉบับที่ 455

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวปิดทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 62

ปีที่ 5 ฉบับที่ 62

เดือนกันยายน 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

กรมราชเลขานุการในพระองค์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สานพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 109

ปีที่ 11 ฉบับที่ 109

เดือน กันยายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานป้องกันแ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที

ปีที่ 21 เล่มที่ 61

เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ห้า

ฉบับที่ห้า

พุทธศักราช 2552 -2553

ศาลรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอนเตอร์เทน ปักษ์หลังกันยายน 2562 ฉ

ปักษ์หลังกันยายน 2562 ฉบับที่ 1288

นิตยสารเอนเตอร์เทน

Read more.
รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและ

สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 8

ปีที่ 15 ฉบับที่ 8

กันยายน 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
FAO Aquaculture Newsletter No. 60

No.60 August 2019

Food and Agriculture Organization of the United Nations

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 496

ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสาร น้ำ ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 56 ฉบั

ฉบับ มกราคม - มิถุนายน 2562

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 20

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2039

ฉบับประจำวันที่ 13-19 กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

Read more.
HEALTH ปีที่ 42 ฉบับที่ 2

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2

เมษายน - มิถุนายน 2562

กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 235

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Bangkok News ปีที่ 27 ฉบับที่ 265

ปีที่ 27 ฉบับที่ 265

ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 176

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

กรมป่าไม้

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 495

ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ลด หยุด ภัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 160

ปีที่ 16 ฉบับที่ 160

เดือน กันยายน 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพร

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6

สิงหาคม - กันยายน 2562

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักเลขาธิการคณ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

ปีที่ 68 ฉบับที่ 210

พฤษภาคม 2562

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ Vol.Augu

Vol.August, 2019

สถาบันนโยบายการศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
KEI ENVIRONMENT FORUM VOL.3 NO.2

VOL.3 NO.2

Korea Environment Institute

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 7

ปีที่ 15 ฉบับที่ 7

เดือนสิงหาคม 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 10 ฉบับ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 5/2562

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 155 สิงหาคม 2562

ฉบับที่ 155

สิงหาคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 154 กรกฎาคม 2562

ฉบับที่ 154

กรกฎาคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 153 มิถุนายน 2562

ฉบับที่ 153

มิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI ฉบับที่ 152 พฤษภาคม 2562

ฉบับที่ 152

พฤษภาคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Excise Newsletter ISSUE 06 JUNE 201

ISSUE 06 JUNE 2019

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จุลสาร ENV.OCC ปีที่ 7 ฉบับที่ 4

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4

กรกฎาคม - กันยายน 2562

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 97

ปีที่ 14 ฉบับที่ 97

ประจำเดือน เมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานผลงานวิจัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานวิชาการ การสำรวจธรณีเคมีพื้นฐ

กรมทรัพยากรธรณี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 494

ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวกุ้ง ปีที่ 31 ฉบับที่ 372

ปีที่ 31 ฉบับที่ 372

เดือนกรกฎาคม 2562

เครือเจริญโภคภัณฑ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
PTIT FOCUS Vol.33 April 2019

Vol.33 April 2019

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
The Chang Won Times August 15,2019

August 15,2019 No.109

Changwon City, Korea

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กองบริหารกองทุนส

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าว วว. ปีที่ 22 ฉบับที่ 6

ปีที่ 22 ฉบับที่ 6

มิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารสายตรงศาสนา ปีที่ 16 ฉบับที่

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

เมษายน - พฤษภาคม 2562

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MICE Spotlight Volume 5 No 24

Volume 5 No 24

July - August 2019

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 493

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 32 ฉบั

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
PHUKET MARINE BIOLOGICAL CENTER RES

NO. 76 JUNE 2019

PMBC Phuket, Thailand

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

s

Read more.
จุลสารจับตาอาเซียน ปีที่ 8 ฉบับที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

เมษายน - มิถุนายน 2562

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6

มิถุนายน 2562

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
แผนการรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมช

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารกำลังใจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

เมษายน-มิถุนายน 2562

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รัฐสภาสาร ปีที่ 67 ฉบับที่ 2

ปีที่ 67 ฉบับที่ 2

เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 871

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 44 ฉบับที่ 870

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 8

ปีที่ 4 ฉบับที่ 869

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวปิดทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 61

ปีที่ 5 ฉบับที่ 61

เดือนสิงหาคม 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี ปีที่ 07 ไตร

ปีที่ 07 ไตรมาสที่ 03

ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 64

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Bangkok News ปีที่ 27 ฉบับที่ 264

ปีที่ 27 ฉบับที่ 264

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 453

ปีที่ 39 ฉบับที่ 453

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (1/2562)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Annual Report 2018 Department of So

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาสัง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี

กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Excise Newsletter ISSUE 05 MAY 2019

ISSUE 05

MAY 2019

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ลด หยุด ภัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 159

ปีที่ 16 ฉบับที่ 159

เดือนสิงหาคม 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสารภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 492

ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร

โลกไร้พรหมแดน

Borderless World

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 234

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
คิด Creative Thailand สิงหาคม 2562

ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2562

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) (CEA)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สลค.สาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 49

ปีที่ 15 ฉบับที่ 49

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Thailand Tourism Confidence Index 2

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

2019/2 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพร

ปีที่ 11 ฉบับที่ 5

มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

กองพัฒนานวัตกรรมยุติธรรมการยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะร

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 491

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 6

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6

กรกฎาคม 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
The Chang Won Times July 15, 2019 N

July 15, 2019 No. 108

Changwon City, Korea

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 175

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 490

ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ : July 2

December 2018

Institute of Public Policy Studies Newsletter

สถาบันนโยบายศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ข่าวกุ้ง ปีที่ 31 ฉบับที่ 371

ปีที่ 31 ฉบับที่ 371 เดือนมิถุนายน

เครือเจริญโภคภัณฑ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 489

ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
MICE Sportlight Vol. 5 No. 23

Vol.5 No. 23 May - June 2019

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ประชาคมวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 145

ปีที่ 24 ฉบับที่ 145

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและนวตกรรม (สกสว.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Bangkok News ปีที่ 27 ฉบับที่ 263

ปีที่ 27 ฉบับที่ 263 เดือนกรกฎาคม 2562

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
สานพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 107

ปีที่ 11 ฉบับที่ 107 เดือน กรกฎาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Social Science Asia Vol.5 No.2 Apri

Vol. 5 No.2 April 2019

National Research Council of Thailand (วช.)

in conjunction with

Journal of Thai Justice System (สกธ.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาก

รายงานประจำปี 2561

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)

สำนักกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ใต้ร่มพระบารมี มกราคม – มิถุน

ฉบับ มกราคม - มิถุนายน 2562

สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
Asean Watch ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561

โครงการจับตาอาเซียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

เมษายน - มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
TDRI QUARTERLY REVIEW VOL.34 NO.1

VOL.34 NO.1

MARCH 2019

THAILAND DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 35 ฉบับ

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2

(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ปีที่ 15

ปีที่ 15 ฉบับที่ 56

ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
BEDO Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

เมษายน - กรกฎาคม 2562

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 117

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 116

เดือนกันยายน - ตุลาคม 2561

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ
โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2562

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 5

ปีที่ 15 ฉบับที่ 5

เดือนมิถุนายน 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

Read more.
ข่าวปิดทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 60

ปีที่ 5 ฉบับที่ 60

เดือนกรกฎาคม 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ลูกโลกสีเขียว ปีที่ 14 ฉบับที่ 54 เ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 54

เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถาบันลูกโลกสีเขียว

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 452

ปีที่ 39 ฉบับที่ 452

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ปีที

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

(มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพิมพ์พัฒนาบันฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 488

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 5

ปีที่ 18 ฉบับที่ 5

พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
สถิติจัดหางาน 2561

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวเคหะ ฉบับเดือนเมษายน 2562

ฉบับเดือนเมษายน 2562

การเคหะแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 486

ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
TDRI ฉบับที่ 151 เมษายน 2562

ฉบับที่ 151

เมษายน 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 487

ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารสายตรงศาสนา ปีที่ 16 ฉบับที่

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวเคหะ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562

ฉบับเดือนมิถุนายน 2562

การเคหะแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมยข่าว วว. ปีที่ 22 ฉบับที่ 5

ปีที่ 22 ฉบับที่ 5

พฤษภาคม 2562

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE A

Vol.41 No.2

March - April 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารข่าว ชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที

ปีที่ 26 ฉบับที่ 233

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

กรมชลประทาน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แล

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3

ปี2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เขื่อนภูมิพล : กว่าจะเป็นวันนี้

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ลด หยุด ภัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 158

ปีที่ 16 ฉบับที่ 158

เดือนกรกฎาคม 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสารภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 94

ปีที่ 14 ฉบับที่ 94

ประจำเดือน มกราคม 252

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Bangkok News ปีที่ 27 ฉบับที่ 262

ปีที่ 27 ฉบับที่ 262

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ Vol. Jun

Vol.JUNE, 2019

สถาบบันนโยบายศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
The Chang Won Times June 15, 2019

June 15, 2019

Changwon City, Korea

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 10 ฉบับ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4/2562

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 95

ปีที่ 14 ฉบับที่ 95

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 174

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
GOOD UNIVERSITY REPORT 2018

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68

ปีที่ 68 ฉบับที่ 209

มกราคม 2562

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสาร น้ำ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
การป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

Read more.
เตรียมพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปRead more.
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับท

ฉบับที่ 52

กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
สานพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 106

ปีที่ 11 ฉบับที่ 106

เดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 93

ปีที่ 14 ฉบับที่ 93

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลสาร ENV.OCC ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

เมษายน - มิถุนายน 2562

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ffffffff

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนารัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 485

ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Annual Report 2018 Metropolitan Wat

การประปานครหลวง

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 การประปานครหลวง

การประปานครหลวง

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ประชาคมวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 144

ปีที่ 24 ฉบับที่ 144

มีนาคม - เมษายน 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปร

(ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำน่าน)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมลำปางภาคที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ส

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ (สำนักงาน กปร.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
KEI ENVIRONMENT FORUM VOL.3 NO.1

VOL.3 NO.1

Korea Environment Instiute

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวกุ้ง ปีที่ 31 ฉบับที่ 370

ปีที่ 31 ฉบับที่ 370

เดือนพฤษภาคม 2562

วารสารเครือเจริญโภคภัณฑ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Excise Newsletter ISSUE 04 APRIL 20

Issue 04 April 2019

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 484

ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

มกราคม - มีนาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PTIT FOCUS Vol.33 No.2

Vol.33 No.2

February 2019

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ผู้ตรวจการแผ่นดินออมบุดสแมน ปีที่ 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 63

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ศาสนสถานสำคัญคู่แผ่นดิน

กรมการศาสนา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารกรมทรัพยากรธรณี ปีที่ 17 ไตรม

ปีที่ 17 ไตรมาสที่ 02

ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

กรมทรัพยากรธรณี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สภาอุตสาหกรรมท่อ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 483

ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 55 ฉบั

ปีที่ 55 ฉบับพิเศษ

กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
UNISEARCH JOURNAL ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน 2562

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปRead more.
ลูกโลกสีเขียว ปีที่ 14 ฉบับที่ 53 เ

วารสารเพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 53

เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

สถาบันลูกโลกสีเขียว

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 48

ปีที่ 15 ฉบับที่ 48

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Excise Newsletter ISSUE 03 MARCH 20

ISSUE 03 MARCH 2019

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวโครงการกำลังใจพระดำริพระเ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

เมษายน - พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 173

ประจำเดือนเมษายน 2562

กรมป่าไม้

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PRD Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 258

ปีที่ 25 ฉบับที่ 258

เมษายน - มิถุนายน 2562

กรมประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 482

ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 4

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4

เดือนพฤษภาคม 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสาร กระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เ

ปีที่ 12 เล่มที่ 1

มกราคม -เมษายน 2562

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ลด หยุด ภัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 157

ปีที่ 16 ฉบับที่ 157

เดือนมิถุนายน 2562

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
สารสภาวิศวกร ปี 2561 ฉบับที่ 4

ปี 2561 ฉบับที่ 4

ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561

สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ Vol. may

Vol.May, 2019

สถาบันนโยบายการศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารข่าว ชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที

ปีที่ 26 ฉบับที่ 232

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

กรมชลประทาน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
TDRI ฉบับที่ 150

ฉบับที่ 150

มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ความรู้คือประทีป ฉบับที่ 1/62

ฉบับที่ 1/62

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
สานพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 105

ปีที่ 11 ฉบับที่ 105

เดือนพฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 451

ปีที่ 39 ฉบับที่ 451

ประจำเดือนเมษายน 2562

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
TDRI QUARTERLY REVIEW Vol.33 No.4

VOL.33 NO.4

DECEMBER 2018

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
EGAT MAGAZINE ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

Vol.12 No.2

April - June 2019

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
The Chang Won Times ฉบับที่ 106

No. 106 May 15,2019

CHANGWON

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ก.พ.ค. News ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
MHESI NEWS LETTER ปีที่ 11 ฉบับที่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 481

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

Read more.
กรมสรรพสามิต ฉบับที่ 2

ISSUE 02 FEBRUARY 2019

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีท

ปีที่ 19 ฉบับที่ 112

ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ลด หยุด ภัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 156

ปีที่ 16 ฉบับที่ 156

เดือนพฤษภาคม 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
108 องค์พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดิ

กรมการศาสนา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ศาสนาประเทศไทย

กรมการศาสนา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 องค์การสวนพฤกษศา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 478

ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
สารสายใจไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 1

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1

เดือนเมษายน 2561

มูลนิธิสายใจไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลสาร เพชรเจียระไน ปีที่ 18 ฉบับที

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม - เมษายน 2562

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กอนทุนสำรองเลี้ย

กอนทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเทียนแล้ว

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Kellogg Vol.26 Issue2

Vol.26 Issue 2

Spring/summer 2019

Northwestern University

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานนโยายและ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Songklanakarin Journal of Science A

Vol.41 No.1

January - February 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Songklanakarin Journal of Science A

Vol.40 No.6

November - December 2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
SONGKLANAKALIN JOURNAL OF SCIENCE A

Vol.40 No.6

November - December 2018

Read more.
จุลสารเพชรเจียระไน ปีที่ 18 ฉบับที่

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม - เมษายน 2562

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PTIT FOCUS Vol.33 No.1

Vol.33 No.1

January 2019

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 62

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
HEALTH ปีที่ 42 ฉบับที่ 1

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1

มกราคม - มีนาคม 2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 231

ประจำเดือนเมษายน 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว วว. ปีที่ 22 ฉบับที่ 4

ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 / เมษายน 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 477

ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC NEWSLETTER ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 479

ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
EGAT ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 10 ฉบับ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3/2562

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้
ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น
จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 31 ฉบับที่ 10

ปีที่ 31 ฉบับที่ 106

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ก-ฮ เรื่องน่ารู้ 122 ปี การรถไฟฯ

วารสารรถไฟสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3/2562

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
122 ปี ก้าวสู่อนาคตรถไฟไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวปิดทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 58

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58

เดือนพฤษภาคม 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ความหลากหลาย

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ผลการปฏิบัติงาน 2561 สำนักอุทยานแห่

ประจำปี 2561

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
The Chang Won Times: April 15, 2019

April 15, 2019

Monthly Newspaper by Changwon City, Korea No.105

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารสายตรงศาสนา ปีที่ 16 ฉบับที่

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมก

ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมแห่งชาติ (STI)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 450

ปีที่ 39 ฉบับที่ 450

ประจำเดือนมีนาคม 2562

สำนักงานบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 256

ประจำปี 2561

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
คิด Creative Thailand เมษายน 2562

ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เมษายน 2562

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) (CEA)


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

Read more.
INSPiRE Update ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยากา

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวเคหะ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

การเคหะแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ปีที่ 15 เดือนมีนาคม 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรธรรมชาติและส่งอ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

มกราคม 2562

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 47

ปีที่ 15 ฉบับที่ 47

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาม 2562

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 474

ประจำวันที่ 8 เมษายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
หนังสือพิมพ์สาระดี ปีที่ 9 ฉบับที่

ปีที่ 9 ฉบับที่ 73

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัท มายเบสเฟรนด์ จำกัด

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
สานพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 104

ปีที่ 11 ฉบับที่ 104

เดือนเมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมก

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PTIT Focus Vol. 32 No. 12

Vol. 32 No. 12 December 2018

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

มิถุนายน - กันยายน 2561

กรมราชเลขานุการในพระองค์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

มกราคม - มีนาคม 2562

กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 473

ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว วว. ฉบับที่ 3 | มีนาคม 2

ฉบับที่4 3 ปีที่ 22 | มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 472

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 472

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
TDRI ฉบับที่ 149 กุมภาพันธ์ 2562

ฉบับที่ 149 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารเดินไปปั่นไป ปีที่ 6 ฉบับที่

ปีที่ 6 ฉบับที่ 20

วารสารส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างชุมชนและเมืองน่าอยู่

สถาบันการเดินและจักรยานไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
KEI Environment Forum Vol. 2 No. 4

Vol. 2 No. 4 December 31, 2018

Korea Environment Institute

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
The Chang Won Times: March 15, 2019

March 15, 2019

Monthly Newspaper by Changwon City, Korea No. 104

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 32 ฉบั

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ฟ้าสวย น้ำใส ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดื

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 15 ฉบับที

ปีที่ 15 ฉบับที่ 171 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ไทยคู่ฟ้า ฉบับเดือนมกราคม – ม

ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Booklet on Thailand State of Pollut

February 2019

Pollution Control Department

Ministry of Natural Resources and Environment

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไท

กุมภาพันธ์ 2562

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ลด หยุด ภัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 155

ปีที่ 16 ฉบับที่ 155

เดือนเมษายน 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 115

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วาสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 114

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

Read more.
วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 113

เดือนมีนาคม - เมษายน 2561

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

Read more.
BEDO Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

BEDO Magazine Future of the Origin

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวปิดทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 56

ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 เดือนมีนาคม 2562

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวสารชลประทาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 23

ปีที่ 26 ฉบับที่ 230

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
TDRI ฉบับที่ 148 มกราคม 2562

ฉบับที่ 148 มกราคม 2562

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 47

ปีที่ 11 ฉบับที่ 470

ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
คู่มือส่งเสริมและพัฒนา องค์กร ชุมชน

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 449

ปีที่ 39 ฉบับที่ 449

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ปฏิรูปการเมือง – กระจายอำนาจ

March 2019

Institute of Public Policy Studies Newsletter

สถาบันนโยบายศึกษา

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เกาะโลซิน Losin

ความหลากหลายทางชีวภาพสีสันแห่งท้องทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 38 ฉบับที่ 445

ปีที่ 38 ฉบับที่ 446 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เพื่อนป่า วารสารเพื่อสาระและข่าวสารสำหรับชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PTIT Focus Vol. 32 No. 11

Vol. 32 No. 11

November 2018

Petroleum Institute of Thailand สถาบันปิโตรเลียมแห่งระเทศไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลสารเจ้าท่า ปีที่ 10 ฉบับที่ 6

ปีที่ 10 ฉบับที่ 6

ประจำเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Excise Newsletter Issue 12 December

Issue 12 December 2018

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 46

ปีที่ 11 ฉบับที่ 469

ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
The Chang Won Times February 15, 20

February 15, 2019

Monthly Newspaper by Changwon City, Korea No. 101

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว วว. ฉบับที่ 2 | กุมภาพัน

ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 | กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PRD Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 257

ปีที่ 25 ฉบับที่ 257

มกราคม - มีนาคม 2562

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานบริหารหน

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

รายงานประจำปี 2560

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าวกรมป่าไม้ ปีที่ 14 ฉบับที

ปีที่ 14 ฉบับที่ 170 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
Asean Watch ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

โครงการจับตาอาเซียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ปฏิรูปการเมือง – กระจายอำนาจ : Febr

February 2019

Institute of Public Policy Studies Newsletter

สถาบันนโยบายศึกษา

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2560 องค์การสุราสรรพส

องค์กรสุราสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

รายงานประจำปี 2560

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ลด หยุด ภัย : ปีที่ 15 ฉบับที่ 154

ปีที่ 15 ฉบับที่ 154

เดือนมีนาคม 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
INSPiRE Update ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตินากร

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสต

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
เพื่อนป่า ปีที่ 39 ฉบับที่ 448

ปีที่ 39 ฉบับที่ 448

ประจำเดือนมกราคม 2562

สำนักงานบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วารสาร น้ำ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
OHEC Newsleter ปีที่ 11 ฉบับที่ 468

ปีที่ 11 ฉบับที่ 468

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานสภาพัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานประจำปี 2561

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จุลสาร กทม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 263

ปีที่ 36 ฉบับที่ 263

ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ข่าวสารชลประทาน ปีที่ 25 228

ปีที่ 25 ฉบับที่ 228 ประจำเดือนธันวาคม 2561

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12

ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
The Chang Won Times, January 15, 20

January 15, 2019

Monthly Newspaper by Changwon City, Korea No.102

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
TDRI ฉบับที่ 147 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ 147 ธันวาคม 2561

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รักษ์พลังงาน 15 | 144 พ.ย. 2561

ปีที่ 15 ฉบับที่ 144

พฤศจิกายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
PTIT Focus Vol. 32 No. 10

Vol. 32 No. 10

October 2018

Petroleum Institute of Thailand สถาบันปิโตรเลียมแห่งระเทศไทย

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
รักษ์พลังงาน 15 | 142 ก.ย. 2561

ปีที่ 15 ฉบับที่ 142

กันยายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
ประชาคมวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 142

ปีที่ 24 ฉบับที่ 142

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐนตรี

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
จดหมายข่าว กรมหม่อนไหม ปีที่ 10 ฉบั

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 / 2562

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
วัฒนธรรม ปีที่ 57 ฉบับที่ 4

ปีที่ 57 ฉบับที่ 4

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more.
พื้นที่เป้าหมายและแนวทางแก้ไขเชิงบู

Area-based Approach

โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป